UPOZORNĚNÍ: Stránky obsahují militantní, drastické
a potenciálně psychicky nebezpečné informace.
Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!!

Obchodní podmínky

Vítáme vás na internetových stránkách www.specnaz.cz (dále jen „Stránky“), které provozuje a vlastní Marek Chlíbek, se sídlem v Litovli, Bezručova 339 (dále jen „Provozovatel“). V tomto dokumentu se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi návštěvníků (čtenářů), atd.

Podrobné informace o možnosti přístupu k článkům jsou popsány pod odkazy Co je to voucher  a  FAQ

Podmínky používání a bezpečnost

Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním (čtením, prohlížením).

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení Provozovatele.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.

Není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické funkčnosti těchto Stránek. Jediným oprávněným, který smí rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části těchto Stránek je Provozovatel.

Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Provozovatel neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Veškerý obsah stránek, texty, obrázky i grafická úprava plně podléhají autorským právům. Výkon autorských práv zajišťuje Provozovatel.

Stránky obsahují militantní, drastické a potenciálně psychicky nebezpečné informace. Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto Stránky nečtěte.

Vzhledem k výše avizovanému obsahu by stránky rozhodně neměly číst děti a neplnoleté osoby! Stránky jsou určeny pouze pro čtenáře starší osmnácti let. Návštěvník potvrzuje svůj minimální věk osmnáct let, čtením (prohlížením) těchto Stránek. Nedosáhl-li ještě výše uvedeného věku, je povinen stránky neprodleně opustit.

Popisované informace představují osobní zkušenosti Provozovatele a dále pak jeho subjektivní znalosti a názory. Proto nelze garantovat jejich úplnost ani zaručit absenci omylů či chyb.

Veškerý obsah Stránek je určen pouze k informačním a studijním účelům! Nechce nikoho nabádat k jakémukoliv následování či praktickému opakování uvedených postupů. Jsou-li některé pasáže popsány určitou formou, podobnou návodu, je to čistě projev literárního stylu Provozovatele (autora) a ne nabádání ke konkrétnímu opakování uvedených činností. Proto Provozovatel (autor) nemůže přebírat žádnou odpovědnost za jakékoli trestní stíhání či obvinění vznesené vůči kterékoli osobě v důsledku použití nebo zneužití některé z popsaných technik ani za ztrátu, zranění či škodu takto způsobenou.

Techniky přežití a sebeobrany popsané na Stránkách jsou určeny k použití v krajních situacích, kdy je ohrožena bezpečnost osob nebo zájmy státu. Proto Provozovatel (autor) nemůže přebírat žádnou odpovědnost za jakékoli trestní stíhání či obvinění vznesené vůči kterékoli osobě v důsledku použití nebo zneužití některé z popsaných technik ani za ztrátu, zranění či škodu takto způsobenou.

Při nácviku a zdokonalování technik přežití musí být v první řadě dbáno na respektování práv majitelů pozemků a dodržování veškerých s touto činností souvisejících zákonů, které ochraňují některé živočišné či rostlinné druhy a omezují používání střelných a jiných zbraní.

Některé popsané techniky a postupy by při praktickém použití mohly porušit zákony České Republiky, proto jsou na Stránkách uvedeny pouze a jedině k informativním a studijním účelům.

Jako Provozovatel výslovně upozorňuji, že jakákoliv nelegální výroba, držení či používání zbraní, výbušnin a jedů je závažné porušení českých zákonů.

Žádné informace z tohoto webu nesmí být využívány k páchání trestné činnosti ani zneužity proti zájmům České Republiky.

Reklamace: Návštěvník, který si zaplatí přístup na web formou voucheru je zákazník se všemi právy vyplývajícími z obchodního zákoníku České Republiky. Mimo to, v případě jakékoliv nespokojenosti s poskytovanými informacemi nebo fungováním webu má právo i bez udání důvodu požádat o zrušení voucheru a vrácení plné zaplacené ceny. To to platí po dobu 14-ti dnů od obdržení hesla voucheru e-mailem. Reklamaci a žádost o vrácení peněz prosím podat písemně na e-mail chlibek@specnaz.cz . Dopis musí obsahovat: číslo voucheru, výši zaplacené částky za voucher a informaci kam mám vrácenou platbu zaslat (číslo bankovního účtu, případně přesnou poštovní adresu pro zaslání poštovní poukázkou.) Vrácení platby provedu co nejdříve jak mi to čas dovolí, bez zbytečného prodlení, nejpozději však do patnácti dnů od obdržení reklamce.

§   §   §

Všechna práva vyhrazena. Žádná část těchto Stránek nesmí být reprodukována anebo vysílána v jakékoliv podobě a jakýmkoli způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a zvukových záznamů, ani jiným informačním a reprodukčním systémem, bez písemného souhlasu Provozovatele.

Čtenáři mohou vkládat komentáře pod články. Komentáře musí být věcné, týkat se témat a není dovoleno do nich vkládat aktivní www linky bez předchozího schválení provozovatele stránek. Obsach komentářů nesmí porušovat zákony České republiky, nesmí být urážlivý a nesmí porušovat dobré mravy.

Copyright © Marek Chlíbek 2001 – 2018